Vakantiemelding:
Wegens de vakantieperiode van 08-07-24 tot 26-07-24 kunnen de leveringen langer duren.

Algemene voorwaarden

1.Algemeen  

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Bromont en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Bromont en afnemer

1.2. In deze voorwaarden wordt Bromont Kloosterlaan 7 6336 BD Hulsberg aangeduid als Bromont en haar klant als afnemer.

1.3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen via deze online winkel van Bromont

1.4. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de deze Voorwaarden aanvaardt.  

1.5. Voor zover één of meerdere artikelen of onderdelen van artikelen van deze algemene voorwaarden nietig zouden blijken te zijn, blijven de overige artikelen en onderdelen van artikelen onverkort van kracht.


2. Aanbiedingen

2.1. Alle aanbiedingen, adviezen en prijsopgaven zijn vrijblijvend (niet bindend).


3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Bromont. Bromont is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Bromont dit mee binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling.


4. Herroepingsrecht

4.1. Bij de aankoop van producten heeft de afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de afnemer.

4.2. Tijdens deze termijn zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.

4.3. Indien de afnemer van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij dit binnen 14 dagen schriftelijk melden bij Bromont en het product indien reeds geleverd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte instructies.

4.4. Indien de afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht en dit is kenbaar gemaakt bij Bromont, heeft de afnemer nogmaals 14 dagen voor het retourneren zelf. Indien Bromont het retour zenden op uw verzoek regelt komen de kosten van terugzending voor rekening van de afnemer.

4.5. Indien de afnemer een bedrag betaald heeft zal Bromont dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.


5. Afbeeldingen


5.1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. vermeld op de website van Bromont, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

5.2. Alle door of in opdracht van Bromont gemaakte ontwerpen, afbeeldingen, enz. als bedoeld in lid 1 blijven eigendom van Bromont en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt.

5.3.Alle afbeeldingen zijn van Bromont, echter de logo’s en verpakkingen behoren toe aan de fabrikant waarbij hun copyright van toepassing is.


6. Prijzen alle prijzen zijn inclusief 21% BTW.

6.1. De producten van Bromont worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van waarop de bestelling bevestigd is.

6.2. De kosten voor verzending  komen te allen tijde voor rekening van de afnemer.

6.3 Bromont hanteert geen minimaal bestelbedrag . Voor alle bestellingen in Nederland worden de verzendkosten doorberekend van onze transporteur.

6.4 Aangenomen wordt dat het gewicht van bestellingen beneden de limiet van 10kg blijft. Een individueel slot dat zwaarder weegt dan 10 kg komt voor de rekening van Bromont. Bestellingen die meerdere sloten bevat welke vervolgens het limiet van 10kg overschrijdt en waarvan de verzendkosten meer dan de standaard tarieven zijn, dienen in overleg tussen afnemer en Bromont overeen te komen. Hierbij is te denken aan een eenmalige levering op afspraak of het verhogen van de verzendkosten op de bestelling.


7. Verzending/aflevering

7.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Bromont de wijze van verzending door deze beschikbaar te stellen op de Verzend Informatie pagina tijdens het bestel proces. De verzending van de bestelde producten zijn voor risico van Bromont. Bromont draagt het risico van de producten tot op het ogenblik waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden. De afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen.

7.2. In geval de afnemer ondanks sommatie daartoe de zaken binnen één maand nadien niet heeft afgehaald van de door Bromont op te geven opslagplaats, heeft Bromont het recht om de zaken naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en uit de opbrengst te verhalen al hetgeen zij van de afnemer te vorderen heeft, onverminderd de aan Bromont toekomende rechten.

7.3 Annulering van de opdracht dient door de opdrachtgever schriftelijk te geschieden.


8. Leveringstermijnen

8.1. De levertermijn gaat in, wanneer de bestelling bevestigd is door Bromont door middel van het versturen van een bevestigingse-mail.

8.2.De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat Bromont na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is, doch hiertoe is steeds een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij Bromont een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtingen na te komen.

8.3. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens Bromont. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van Bromont of haar leidinggevend personeel of indien de leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden. Pas dan heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.  

8.4. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt echter alleen binnen Nederland.

8.5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn zal Bromont zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Bromont zal de afnemer hierover duidelijk informeren.


9. Betaling

9.1. Betaling dient, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, te geschieden voordat de bestelling verzonden wordt. Voor het geval Bromont een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

9.3. Indien de afnemer de factuur niet op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan Bromont verschuldigd van 2% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend.

9.4. Indien de afnemer het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en Bromont tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is de afnemer gehouden aan Bromont te betalen een vergoeding wegens de daaraan verbonden kosten in overeenstemming met het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, doch met een minimum van € 130,00 per factuur.

9.5. Niet tijdige betaling geeft Bromont het recht van haar kant haar prestatie als gevolg van de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.

9.6. Bromont is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door Bromont te verrichten prestaties, een en ander op een door Bromont aan te geven wijze.

9.7. Het is de afnemer niet toegestaan verrekening toe te passen.

9.8. In de behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

9.9. Bromont staat tot geen van haar afnemers in een rekening-courant verhouding.


10. Eigendomsvoorbehoud

10.1. De eigendom van de geleverde zaken wordt door Bromont uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, evenals schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden.

10.2 Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

10.3. Producten of onderdelen daarvan, die als gevolg van een reparatieopdracht of garantie worden vervangen, worden of blijven daardoor eigendom van Bromont tot volledige voldoening van al hetgeen Bromont van de afnemer te vorderen heeft, heeft plaatsgevonden.


11. Klachten

11.1. Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten binnen vijf dagen na ontvangst van de producten, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@vervanguwslot.nl. Na het verstrijken van deze termijn wordt Bromont geacht haar verluchtigingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de afnemer de producten als juist erkent.

Leidt de melding van uw klacht niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/consument/geschil/. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

11.2. Klachten geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten. 

11.3. Indien een klacht door Bromont gegrond wordt bevonden, heeft Bromont het recht naar haar keuze: A: de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen; B: het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan Bromont worden afgegeven; C: het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. 

11.4. De afnemer dient in een voorkomend geval Bromont onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen. 

11.5. Eventuele terugzending van zaken aan of van de afnemer geschiedt voor rekening en risico van de afnemer. Bromont aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en dan slechts wanneer deze zaken aan het door Bromont op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Bromont deze zaken aan de afnemer afleverde. 

11.6 Speciaal vervaardigde of bestelde producten worden niet retour genomen.


12. Garantie

12.1. Bromont staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.

12.2 Op de verkochte producten wordt garantie verleend zoals deze door de fabrikant is aangegeven. De garantie termijnen en voorwaarden zijn gelijk aan die, welke de fabrikant van het betreffende product hanteert. Indien geen garantie door de fabrikant wordt afgegeven kan Bromont niet aansprakelijk worden gesteld.

12.3. Indien de afnemer aan Bromont een opdracht heeft gegeven tot reparatie en het afgegeven product niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde product ten behoeve van Bromont. De afnemer zal dan Bromont vrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.

12.4. Door de afnemer binnen de garantietermijn aangetoonde en aan Bromont verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden - voor zover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie - worden voor rekening van Bromont zo spoedig mogelijk vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering.

12.5. De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren of te verzenden naar het door Bromont op te geven adres.

12.6. De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen: A: indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd B: indien de afnemer wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Bromont zijn verricht.

13. Handelsmerk

13.1. De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door Bromont worden afgebeeld behoren toe aan de fabrikanten en vallen onder hun copyright rechten. Bromont maakt alleen gebruik van afbeeldingen om de producten ten gunste van de afnemer te kunnen tonen.

14. Aansprakelijkheidsbeperking

14.1. Bromont, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke afnemer of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.

14.2. Onverminderd het vorenstaande is Bromont in ieder geval nimmer aansprakelijk: A: wegens niet, of niet tijdige levering; B: voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d. C: in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht) D: indien de afnemer zelf of een derde het geleverde repareert, niet juist onderhoud, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt; E: voor de eigendommen van derden welke zich ter zake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in Bromont bedrijfsruimte bevinden; F: voor bedrijfs-en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook G: voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen; H: voor schade veroorzaakt door geleverde software; I: voor schade ten gevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers; J: voor schade veroorzaakt door het gebruik van een aan het internet gekoppeld modem, waaronder begrepen het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden evenals het blijven openstaan van telefoonlijnen.

14.3. Indien Bromont in enig geval, ondanks bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt Bromont slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

14.4. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is Bromont nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.

14.5. De afnemer zal Bromont vrijwaren voor alle aanspraken van derden tegen Bromont.

14.6. De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Bromont of haar leidinggevende ondergeschikten.


14. Niet-toerekenbare tekortkomingen

14.1. Indien na totstandkoming van de overeenkomst deze door Bromont niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren dan wel aan Bromont niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de afnemer voor Bromont als een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht).

14.2. Onder omstandigheden als bedoeld onder 1 vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie transportonmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van Bromont evenals hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door Bromont redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.

14.3. Bromont heeft in geval van overmacht het recht haar verluchtigingen op te schorten. Bromont is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Bromont gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Bromont behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

14.4. Bromont heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de afnemer echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

15. Communicatie

15.1. Communicatie tussen Afnemer en Bromont kan elektronisch plaatsvinden.

15.2.De door Bromont opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door afnemer.

15.3.Elektronische communicatie door Bromont aan afnemer wordt geacht door afnemer te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de koper wordt bewezen. Voor zover de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van de afnemer komt dit voor risico van de afnemer, ook indien de e-mailbox bij een derde gehuisvest is.

16. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

16.1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

16.2. Alle geschillen tussen Bromont en afnemer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. Bromont staat ingeschreven bij KvK te Limburg onder nummer 53038.363


De waardering van www.vervanguwslot.nl bij WebwinkelKeur Reviews is 9.5/10 gebaseerd op 386 reviews.